Auditing | Serveis
Acumulamos más de 25 años de experiencia ofreciendo el servicio de auditoría. Somos expertos en asesoramiento fiscal, mercantil y contable.
15821
page,page-id-15821,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Serveis

servicios-sin-animo-verdeEntitats sense ànim de Lucre. Fundacions i Associacions.

Ens distingim perquè som especialistes en proporcionar serveis a diferents organismes i entitats de caràcter públic o sense ànim de lucre, per exemple:

1. Auditoria de justificació de despeses per subvencions

Cada cop més, les entitats públiques que concedeixen subvencions exigeixen la presentació d’un informe per part d’un auditor, en què es certifiqui que les despeses subvencionades són certes i necessàries per realitzar l’activitat que ha estat finançada.

A Auditing tenim una dilatada experiència en la preparació i l’elaboració d’aquests informes:

Revisió de les despeses subvencionades.
Anàlisi de la normativa aplicada a la subvenció.
Comprovació dels paràmetres establerts a la subvenció.
Emissió de l’informe especial de Revisió de Despeses Justificades.

2. Auditories financeres

Realització d’auditories obligatòries per a fundacions d’acord amb els requisits establerts per la Llei 50/2002 de fundacions o voluntàries per a qualsevol tipus d’entitat sense ànim de lucre. Auditories per rebre determinades subvencions dels organismes públics (Programes experimentals en matèria d’ocupació, ICEX, Benestar Social).

3. Elaboració pressupostos i plans d'actuació

Assessorament econòmic-financer. Elaboració del Pla d’actuació de fundacions, estats de Tresoreria, liquidació dels pressupostos i presentació d’estats financers periòdics.

4. Auditoria de compliment

L’auditoria de compliment consisteix en la comprovació o examen de les operacions financeres, administratives, econòmiques i d’una altra índole amb l’objectiu d’establir que s’han realitzat d’acord amb les normes legals, estatutàries i procediments que li són aplicables.

El nostre despatx està especialitzat des de la seva constitució en l’assessorament fiscal, mercantil i comptable d’entitats sense ànim de lucre en concret en Fundacions i Associacions.

L’especialització es produeix des de dos vessants: l’acadèmica i la professional.

En l’àmbit acadèmic, els socis de la firma, professors de la Universitat de Barcelona, han orientat determinats treballs d’investigació al tractament fiscal de les fundacions, intervenint en Màsters, cursos de postgrau i ponències sobre el tercer sector.

En l’àmbit professional, la nostra introducció va ser mitjançant l’assessorament a més de vint associacions de l’àmbit alimentari.

Posteriorment, la nostra especialització es va dirigir cap a entitats de disminuïts físics i psíquics i fundacions de l’àmbit sanitari, científic i ONGs.

5. Civil

Assessorament en la constitució de fundacions i associacions. Inscripcions en els registres públics. Obtenció de la declaració d’utilitat pública per a associacions. Canvis de patrons i membres de les Juntes Directives.

6. Fiscal

Assessorament sobre el règim especial establert en la Llei 49/2002 de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública. Sol·licitud d’aplicació del règim especial. Elaboració de la Memòria justificativa. Assessorament en l’impost sobre societats per a les entitats parcialment exemptes i en els diferents règims de l’Impost del valor afegit.

7. Laboral

Portem les nòmines de fundacions i associacions i assessorem, sobre l’aplicació de convenis, acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació i actes de conciliació al CEMAC.

auditoria-verde Auditoria de Comptes

Posem a disposició de les empreses i entitats, tant públiques com privades, un equip de professionals experimentat que ofereix tot tipus de serveis d’auditoria incloent:

1. Auditoria de comptes anuals obligatòria

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per obtenir evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l’entitat dels comptes anuals, per tal de dissenyar els procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.

L’auditoria de comptes anuals serà obligatòria quan durant dos exercicis consecutius se superin dos dels següents 3 límits:

Xifra de negocis 5.700.000 €
Total d’actiu 2.850.000 €
Més de 50 treballadors.

2. Auditoria de comptes anuals voluntària

En l’actualitat moltes empreses tenen necessitats financeres; a l’hora d’acudir a les entitats financeres, aquestes de manera habitual sol·liciten informació financera a l’empresa. Les entitats financeres prefereixen que aquesta informació estigui revisada per un auditor, per tant, cada cop més encara que no s’hagin superat els límits que converteixen l’auditoria en obligatòria, la mateixa necessària.

 

D’altra banda, en aquells casos en què el soci capitalista està allunyat de la realitat de la societat, és recomanable realitzar auditoria de comptes anuals per comprovar la veracitat de la informació financera rebuda.

3. Auditoria d'Estats Financers

L’auditoria dels estats financers es refereix a la revisió d’un sol estat financer i no de la totalitat dels comptes anuals, bé per obligació legal, bé per necessitat dels socis.

4. Revisió limitada

La revisió limitada consisteix en l’examen dels resultats comptables, així com la formulació de certes preguntes als representants de l’entitat i la realització de certs procediments analítics i altres processos de revisió, proporcionant una seguretat relativa, sobre la veracitat de la informació subjecta a revisió, és a dir, que aquesta informació estigui lliure d’errors.

5. Auditoria judicial (per encàrrec de jutjats)

En algunes ocasions el nomenament d’auditor ve directament del Jutjat, els procediments aplicats són iguals als d’una auditoria de comptes anuals, si bé la finalitat de la mateixa no.

6. Informes especials obligatoris previst en la legislació mercantil

En la normativa mercantil ha diverses situacions en què se sol·licita informe d’auditor, habitualment aquestes situacions són moviments del capital social.

7. Informes especiales de procediments acordats

En l’actualitat es sol·licita a l’auditor de comptes informes especials de procediment acordats, que per definició, no es tracta d’auditories de comptes, si bé, aquests informes han de ser emesos per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, com per exemple, els informes sol·licitats per ECOEMBES.

Està vostè obligat a auditar?

 

Auditoria de comptes anuals obligatòria: l’auditoria és obligatòria si durant dos anys seguits se superen 2 dels 3 límits següents:

 

Xifra de negocis 5.700.000€ | Total d’actiu 2.850.000€ | Més de 50 treballadors.

asesoria-fiscal-verdeAsesoria jurídica i tributària

Oferim cobertura en la matèria fiscal i tributària a través d’especialistes amb gran experiència. La interconnexió dels nostres serveis d’auditoria i l’àrea fiscal, genera la necessitat d’oferir aquests serveis d’una forma integrada.


1. Planificació fiscal per companyies i particulars

Auditing ha apostat des de fa molts anys per la necessària especialització dels seus professionals. Els professionals que componen el nostre departament fiscal tenen una dilatada experiència professional i reputació en el sector. Això possibilita que la signatura pugui aplicar, en benefici dels seus clients, la millor anàlisi de la seva situació fiscal, i implementar les fórmules més òptimes de planificació.

Els nostres serveis en aquesta matèria consisteixen en:

 1. Operacions de planificació fiscal, tant d’empreses com de particulars.
 2. Expatriació i impatriación d’empleats i directius. Determinació de mecanismes de retribució eficients fiscalment.
 3. Desenvolupament de les esmentades actuacions de forma coordinada amb altres departaments de la signatura especialitzats en altres àrees d’actuació, imprescindibles per al bon fi de les operacions de reestructuració proposades.
2. Planificació fiscal internacional

Auditing disposa d’oficines pròpies a París i forma part d’una xarxa internacional consolidada, Lawrope, que ens permet organitzar amb garanties l’estructura internacional de les operacions dels nostres clients. Amb una àmplia experiència en l’assessorament integral en matèria de fiscalitat internacional, oferim als nostres clients assessorament en:

Operacions de compra, aliança d’empreses, anàlisi i determinació de la millor estructura per al desenvolupament de la inversió, etcètera.
Expatriació de treballadors i directius. Determinació de mecanismes de retribució eficients fiscalment.
Desenvolupament d’aquestes actuacions de forma coordinada amb altres departaments de la signatura especialitzats en aspectes internacionals.

3. Representació davant les autoritats Tributàries en actuacions de gestió i inspecció

Els nostres serveis en aquesta matèria consisteixen en:
• Assistència i representació en procediments de recaptació tributària:
– Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris.
– Oposicions a procediments de constrenyiment.
– Embargaments.
– Subhastes administratives.
– Constitució de garanties per a suspendre el deute tributari.
– Devolucions d’ingressos indeguts.
– Etc.
• Assistència i representació a particulars i empreses en procediments d’inspecció tributària, tant a companyies com a autònoms i particulars.
El coneixement pels nostres especialistes d’aquest tipus de procediments, li garanteix que el resultat de les actuacions desenvolupades per part de l’Administració serà el més reeixit possible.
Per la nostra experiència, la complexitat i repercussions que es poden derivar d’aquest tipus de procediments, en l’actualitat, fa imprescindible la col·laboració dels nostres professionals en totes les seves fases.

4. Assessoria sobre els criteris a l'ús per part de l'Autoritat Tributària

L’equip d’advocats especialistes de l’àrea fiscal té una àmplia experiència en el desenvolupament de procediments davant de jutjats i tribunals. L’anàlisi prèvia de l’expedient pels nostres professionals és imprescindible perquè una empresa o particular pugui adoptar la millor decisió en relació amb seguir o no amb un procediment d’aquesta índole.

Auditing no l’embarcarà en procediments que estimem infructuosos, i l’informarà en tot moment sobre la viabilitat del seu recurs.

En l’actualitat, segons estadístiques de la pròpia Administració Tributària, la majoria dels procediments plantejats pels contribuents davant jutjats i tribunals, obtenen un resultat positiu per als mateixos.

5. Preparació i assessorament en tot tipus de declaracions fiscals (residents i no residents)

Auditing pot ajudar amb tots els dubtes que se li puguin plantejar a l’hora d’emplenar qualsevol declaració fiscal tant als residents com als no residents.

gestio-empresas-verdesServeis financers

L’àmbit dels negocis està canviant en forma creixent i encarar una avaluació i revisió del risc no és suficient perquè la Direcció compleixi la seva responsabilitat de bon govern, sobretot en temps de crisi.

1. Auditoria interna i informes d'avaluació de riscos i control intern

Un sistema de control intern és el conjunt de mecanismes, sistemes, procediments i normes que asseguren una bona i eficient gestió de l’empresa. El nostre objectiu és ajudar les empreses en la detecció i prevenció de riscos revisant cada un dels procediments de control intern establert i valorant si són suficients o hagin de ser millorats.

2. Due Diligence

La Due Diligence és l’examen crític i procés de revisió a fons d’una empresa per part d’un potencial comprador, amb el consentiment explícit de la part venedora, per esbrinar l’exactitud de la informació proporcionada en les negociacions i tenir una visió fonamentada sobre la situació real de l’empresa en qüestió. Pot realitzar-se amb graus diversos de profunditat i cobrir una diversitat d’àrees (financera, legal, fiscal, laboral, etc.).

El principal propòsit de la Due Diligence és reduir el risc de la transacció aportant al comprador una avaluació independent i detallada del negoci i revisant l’existència de possibles passius ocults o contingències en totes les àrees d’estudi o revisió.

3. Valoració d'empreses

Tots tenim assumit que abans de comprar o vendre qualsevol article, per petit i/o quotidià que sigui, hem de disposar d’un preu de referència que ens permeti valorar si l’oferta/demanda que ens fan s’ajusta a la realitat, més enllà de les nostres pretensions.

A això hem d’afegir la realitat econòmica actual on paraules i fets com creixement, sinergies, internacionalització, etc. s’han multiplicat operacions fins fa poc més d’una dècada inhabituals a casa nostra com ara la compra-venda d’empreses, les fusions, escissions de branques d’activitat o de negoci o altres de similars característiques aplicant el criteri ja explicitat de la importància del coneixement de un preu de referència que ens permeti iniciar la negociació, les valoracions d’empresa han adquirit una assiduïtat cada dia més gran així com una gran rellevància en aquestes operacions.

El servei que oferim pretén utilitzar els amplis coneixements tècnics i experiència del nostre equip d’auditors i economistes per:

 1. Escollir aquell mètode de valoració més adequat a les particularitats del bé/negoci a valorar.
 2. Posar a l’abast de qualsevol persona i/o empresa la possibilitat de conèixer el valor d’aquell bé/negoci.
 3. Oferir una xifra objectiva, evitant amb això la generació d’expectatives fora de mercat.
4. Pla viabilitat

Comptem amb un equip especialitzat per realitzar:

Estudis individualitzats sobre la viabilitat econòmica financera d’eventuals Projectes d’Inversió Empresarial.
Estudis sobre la viabilitat econòmica financera en Projectes de Reestructuració, Redimensionament o reflotació d’empreses.

5. Reestructuració de deute

La reestructuració del deute és un procés mitjançant el qual es modifiquen els termes d’un compromís financer, usualment el termini i la taxa d’interès.

 

Quan una persona, empresa o país té dificultats o es veu impossibilitada per afrontar els compromisos segons el pactat, pot intentar reestructurar el seu deute. El deute es pot reestructurar de comú acord entre el deutor i el creditor, en aquest cas, la reestructuració del deute per evitar la suspensió de pagaments o una fallida del deutor.

 

En altres casos, per exemple, davant la baixa de la taxa d’interès, el deutor pot obtenir un nou préstec (a una taxa més baixa) per cancel·lar el deute original (a una taxa més elevada), d’aquesta manera, el deutor es beneficia davant la baixa en la taxa d’interès. El nou deute pot ser contret amb el creditor original o amb un nou creditor. També es pot modificar el termini, estenent el mateix.

6. Actuacions concursals

En l’actualitat moltes empreses es veuen obligades a presentar concurs de creditors, la finalitat d’aquesta mesura és arribar a acords amb tots els seus proveïdors i creditors per fer front als seus deutes.

Perquè aquest procés tingui èxit es necessita un bon Pla de viabilitat i una bona previsió de tresoreria que moltes vegades és difícil d’elaborar.

Nosaltres som experts en l’elaboració d’aquests documents a través de la informació recollida de l’empresa.

7. Administració judicial

L’equip especialista d’Auditing destaca per una extensa experiència en la gestió d’administracions judicials i administracions concursals en empreses.

 

Els nostres professionals intervenen en qualitat d’Interventor Judicial en procediments com ara suspensió de pagaments o de Síndic en procediment de fallida, embargament d’accions, administració judicial d’empreses, peritatges de part i per insaculació.

8. Assessoria econòmica, comptable i financera

Els nostres serveis d’assessoria econòmica, comptable i financera ofereixen a les empreses millorar el seu rendiment a través de l’optimització de l’eficàcia i eficiència de la gestió empresarial, amb la finalitat de millorar la seva rendibilitat. Ajudem els nostres clients en el procés d’anàlisi i detecció de problemes econòmics i financers tenint com a compromís trobar les solucions més adequades i més adaptades a les realitats i necessitats de l’empresa en qüestió.

Temes relacionats:

Constitució, fusió i adquisicions (M&A), escissió i liquidació de societats.
Finançament de projectes: estudi de viabilitat d’inversions, obtenció d’ajudes i subvencions o un altre tipus de finançament.
Control de gestió pressupostari / Estudis de costos.
Planificació financera i plans de gestió.
Assessorament i Gestió Comptable d’Empreses

Comptabilitats d’empreses.
Confecció i presentació de balanços i llibres oficials.
Comptabilitat analítica.
Confecció i presentació de comptes anuals i memòria.
Informes econòmics.

pruebas-periciales-verdeProves pericials i forenses

Realizamos para nuestros clientes diferentes tipos de informes judiciales.

1. Forensic

La innovació dels nostres serveis per atendre noves realitats és necessària. L’evolució constant del sector en què ens movem exigeix màxima flexibilitat. En aquest sentit, Auditing ha desenvolupat (de manera recent) una nova àrea de negoci, destinada a la preparació de proves per a presentar-les en judicis per conflictes empresarials.

En definitiva es tracta de buscar proves per presentar i ratificar en els judicis de qualsevol àmbit:

El nostre equip de professionals ofereix ajuda especialitzada en matèria de litigis, fraus, etc. per tal de facilitar l’enteniment i la gestió d’aquestes situacions:

 • Assessorament i actuacions per a la prevenció, detecció i investigació de fraus.
 • Revisions de compliment normatiu.
 • Revisió de comptes i contractes.
 • Preparació de proves pericials i assessorament en litigis judicials o arbitratge.
 • Resolució de conflictes incloent actuacions com a àrbitres o mediadors.
2. Dictamen econòmic

L’objectiu de l’Informe Pericial o Dictamen Econòmic és aclarir els possibles dubtes de jutges i magistrats i servir d’eina de suport per als lletrats com a corroboració de les dades i proves presentades.

La prova pericial ha ajudat a jutges i magistrats sobretot en casos relacionats amb la competència deslleial, delictes econòmics, litigis de component fiscal, resolució de contractes, etc.

Tipus d’Informe Pericial

Els informes pericials poden ser de diversos tipus i especialitats, nosaltres podem elaborar tots aquells que tinguin a veure amb qüestions econòmiques, per exemple:

 • Determinar si hi ha causes econòmiques negatives per a un acomiadament, article 1 del Reial Decret 801/2011 de 10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius.
 • Determinar si hi ha responsabilitat d’un administrador per trobar-se la societat en algunes de les situacions previstes legalment com a dissolució, article 363 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de capital.
 • Informe Pericial Comptable, quan es tracta de valorar qualsevol partida del balanç o del compte de pèrdues i guanys.
 • Càlcul del “lucre cessant” o “dany emergent”.
 • Valorar les conseqüències de conductes il·lícites dels treballadors.
3. Peritatges arbitrals

L’arbitratge és un procediment pel qual se sotmet una controvèrsia, per acord de les parts, a un àrbitre que dicta una decisió sobre la controvèrsia que és obligatòria per a les parts. En escollir l’arbitratge, les parts opten per un procediment privat de solució de controvèrsies en lloc d’acudir davant els Tribunals.

Un procés d’arbitratge únicament pot tenir lloc si les dues parts ho han acordat. En el cas de controvèrsies futures que es puguin derivar d’un contracte, les parts inclouen una clàusula d’arbitratge en el contracte. Una controvèrsia existent pot sotmetre a arbitratge mitjançant un acord de submissió entre les parts.

4. Responsabilitat Penal

La responsabilitat penal de les persones jurídiques va ser introduïda per primera vegada en l’ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 5/2010.

Al marge de l’obligació legal, les empreses cada vegada consideren més necessari implantar programes de prevenció de delictes, per una qüestió de bon govern corporatiu i per evitar el dany en la seva reputació derivat d’una condemna penal.

Amb un programa de prevenció, correctament elaborat i aplicat, l’empresa pot:

Evitar la comissió de delictes.
Evitar la seva imputació i condemna, amb la consegüent imposició de penes i mal de reputació.
Evitar la imputació i condemna dels seus directius.
Oferim als nostres clients un assessorament complet per a la implantació de programes de prevenció de delictes penals a les empreses.

Aquests programes es dissenyen per evitar la comissió de delictes, evitar el dany a la reputació de l’organització en cas d’imputació penal i condemna, evitar la imputació i condemna dels seus directius i demostrar el compromís de l’organització en el foment del bon govern corporatiu .

getsion-laboral-contableGestió laboral

Assessorament, redacció i tramitació de contractes laborals.

Assessorament en les altes i baixes dels treballadors davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Bonificacions i reduccions segons la normativa actual vigent.

Seguretat Social.

Sistemes de retribució i confecció de nòmines.

Cessaments, acomiadaments i liquidacions.

Prevenció de riscos laborals.

Tramitació de situacions d’incapacitat temporal i accidents laborals.

derecho-laboralDret Laboral

Preparació i assistència de procediments davant el CMAC.

Defensa davant els jutjats i tribunals de l’ordre social.

Redacció de sancions i acomiadaments disciplinaris.

Contractació d’alta direcció.

Auditoria Laboral. Due Diligence.

Negociació Col·lectiva.

SOL·LICITI UNA CONSULTA

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge

Barcelona

Travessera de Gràcia 56, Ent 1r | 08006 Barcelona
Tel: 93 415 37 29
info@auditing.es