Auditing | Modificació del Plan General de Comptabilitat
Acumulamos más de 25 años de experiencia ofreciendo el servicio de auditoría. Somos expertos en asesoramiento fiscal, mercantil y contable.
Pla General de Comptabilitat, comptabilitat, espanya, Comptabilitat, Llei, Legal, Auditoria, Comptes
16082
single,single-post,postid-16082,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Modificació del Plan General de Comptabilitat

14 des. Modificació del Plan General de Comptabilitat

 entradaEl Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, tots dos del 16 de novembre de 2007, així com les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats del 17 de setembre de 2010, i les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, del 24 d’octubre de 2010.

La nova norma constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de Societats de Capital per la Llei de 20 de juliol de 2015 i d’Auditoria de Comptes del 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses.

Les principals novetats que el Reial decret introdueix en el Dret comptable espanyol són les següents:

1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses:

a) S’elimina l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net.

b) Es redueix la informació a incloure en la memòria a les següents àrees: activitat de l’empresa, aplicació del resultat, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.

2. Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles.

3. Procediment sancionador abreujat previst en la Llei d’Auditoria de Comptes.

4.Tractament comptable dels títols habilitants de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, S. A. S’estableix que aquests títols habilitants no seran objecte d’amortització, per les seves especials característiques, i hauria de ser objecte d’anàlisi almenys anualment la seva eventual deterioració.

 

Victor Manuel Costa Castañeda

Socio

linkedin